loading icon
icon
Dr Miroslav Braco Radunović

Oftalmolog

Poliklinika Novi Cenex Medical - Podgorica

Goce Delčeva 18 A, 81000 Podgorica

O MENI

Rođen je 04.05.1970. godine u Beranama, gde je završio osnovnu i srednju školu. Na Medicinskom fakultetu u Prištini diplomirao je 2. februara 1996. godine. Po završetku fakulteta počeo je sa radom u JZU Dom zdravlja Berane, gdje je obavio obavezni ljekarski staž. Nakon toga zasnovao je radni odnos na Medicinskom fakultetu u Prištini 1997. godine, a od 15.10.1998. godine na Medicinskom fakultetu u Podgorici, radeći na mjestu stručnog saradnika na predmetu Anatomija.

Oktobra 2002. godine počeo je specijalizaciju iz oftalmologije za potrebe KCCG uz istovremeno angažovanje na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Specijalizaciju iz oftalmologije završio je 4. aprila 2007. godine na VMA u Beogradu. Član je EVER-a (European Association for Vision and Eye Research). Sudski vještak iz oblasti oftalmologije je od 2008. godine, a zvanje Primarius iz ove oblasti dodijeljeno mu je 25.7.2012. godine. Mentor je specijalizantima oftalmologije od 2015. godine.

Tokom 16 godina provedenih na Klinici za očne bolesti KCCG bavio se hirurgijom prednjeg segmenta oka, prvenstveno primjenom ultrazvučne metode operacije katarakte i hirurgijom glaukoma. Kao oftalmolog učestvovao je u radu Nacionalne komisije za razvoj transplantacijskog programa i unapređenje donatorstva organa u Crnoj Gori u periodu od 2013 – 2018. godine.

Magistarsku tezu pod nazivom: »Citohistološke i morfometrijske karakteristike kardiomiocita nastale imobilizacionim stresom pacova« odbranio je 25. februara 2003. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini, a doktorsku tezu pod nazivom »Mikromorfološke, histohemijske i imunohistohemijske osobine optičkog živca u čoveka« odbranio je na istom fakultetu 19. juna 2008. godine.

Tokom karijere je objavio oko 100 radova od kojih je 19 štampano u časopisima koji se nalaze u međunarodnim referentnim bazama podataka. Učesnik je više seminara, kongresa, simpozijuma i aktivni učesnik work shop-ova iz oblasti anatomije i oftalmologije u zemlji i inostranstvu. Član je Srpskog Anatomskog Društva, European Federation for Experimental Morphology (EFEM) i International Federation of Association of Anatomists (IFAA).

Autor ili koautor je pet knjiga studijskog karaktera i koautor dva univerzitetska udžbenika »Brodska medicina i medicinska briga« namijenjenog studentima Pomorskog fakulteta u Kotoru i udžbenika »Hirurgija« namijenjenog studentima Visoke medicinske škole. Mentor je u više završnih radova na Medicinskom fakultetu u Podgorici, član Komisija za izbor u akademsko zvanje, a od 2008. godine na listi je eksperata za procjenu dokumentacije o ljekovima i medicinskim sredstvima, Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED).

U zvanje docenta izabran je 2009. godine na predmetu Anatomija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Podgorici. Od tada je angažovan u izvođenju nastave iz Anatomije na više studijskih programa na Univerzitetu Crne Gore. Juna 2014. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora, a od 2016. godine obavlja dužnost odgovornog nosioca za predmet Anatomija, na studijskim programima Medicina, Stomatologija i Farmacija na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Funkciju prodekana za međunarodnu saradnju na Medicinskom fakultetu u Podgorici obavljao u dva mandata u periodu od 2013 do 2018. godine, a novembra 2018. godine imenovan je za rukovodioca studijskog programa Medicina. Septembra 2019. godine stiče zvanje redovnog profesora.

Saradnik – aktivni istraživač je u 5 (pet) naučno – istraživačkih projekata:

»Citohistološka i klinička istraživanja vaskularnog remodelovanja u bolestima srca i krvnih sudova« (2008-2010.)

»Morfološka i klinička istraživanja bioloških mehanizama vaskularnog remodelovanja naslednih i stečenih bolesti krvnih sudova« (2012-2015.)

»Sekularni trendovi antropometrijskih karakteristika, kardiorespiratorne izdržljivosti i motoričkih sposobnosti kod djece i adolescenata kao osnov za planiranje i programiranje fizičke aktivnosti« (2019-2020.)

»Nove metode za stratifikaciju rizika za progresiju kancera i Alchajmerove bolesti kod pacijenata u Crnoj Gori« – DEMOSTRATE. (period realizacije 2019. –2021.)

»Retinal and cognitive dysfunction in type 2 diabetes: unraveling the common pathways and identification of patients at risk of dementia« – RECOGNISED. Projekat se realizuje kroz okvirni program za istraživanje i inovacije »HORIZON 2020« u periodu od 1.1.2020. – 31.12.2023.

Dobitnik je priznanja za postignute rezultate i posebne doprinose u razvoju naučnoistraživačkog rada i međunarodnog pozicioniranja Univerziteta Crne Gore u 2019. godini.

Govori njemački i služi se engleskim jezikom. Živi u Podgorici. Oženjen je i ima jedno dijete.