Radiologija je grana medicine koja se bavi dijagnostičkim i terapijskim procedurama vezanim za upotrebu elektromagnetnih i ultrazvučnih talasa.