Specijalista psihijatrije

Dr Jelica Živković

Poliklinika Novi Cenex Medical - Podgorica  •  Goce Delčeva 18 A, 81000 Podgorica
Klinika Cenex Medical logo

RADNO ISKUSTVO:

- PZU Bonamente, Podgorica, Crna Gora: Februar 2020. – danas

Specijalista psihijatrije

Obavlja psihijatrijske preglede kandidata za potrebe izdavanja lekarskih uverenja o zdravstvenoj sposobnosti

- Uprava za izvršenje krivičnih sankacija, Podgorica, Crna Gora: Novembar 2019. – danas

Specijalista psihijatrije

Obavlja psihijatrijske preglede i bavi se lečenjem pritvorenih i osudjenih lica, sa indiviudalnim i grupnim psihoterapijskim savetovanjem.

- Uprava za izvršenje krivičnih sankacija, Podgorica, Crna Gora: Januar 2018. – Novembar 2019.

VD Načelnika Sektora za zdravstvenu zaštitu

Obavljala je poslove rukovodjenja u Sektoru za zdravstvenu zaštitu, sprovodila zdravstvenu organizaciji u svakodnevnoj praksi i vanrednim situacijama, vršila kontinuirane psihijatrijske preglede i psihoterapijska savetovanja individualna i grupna osobama lišenih slobode, sa akcentom na lečenje bolesti zavisnosti i primenu supstitucione terapije, praćenje i lečenje maloletnih lica, mentalno poremećenih osoba.Vrši psihijatrijske preglede i bavi psihoterapijskim savetodavnim radom lica lišenih slobode

Specijalista psihijatrije zadužen za poslove upravljanja u Sektoru zdravstva Uprave za izvršenje krivičnih sankcija od aprila 2018. godine. Najvažnije od svih profesionalnih aktivnosti vezane su za unapredjenje zdravstvenog sistema pritvorenih i osudjenih lica kroz vršenje i ažuriranje aktivnosti formulisanih u Akcionom planu za sprovodjenje Strategije za izvršenje krivičnih sankcija (2017-2021) gde je prepoznat značaj pružanja stalnih psihijatrijskih pregleda i psihoterapijsko savetovanje osoba lišenih slobode; bavila se unapredjenjem Uputstva o zdravstvenoj zaštiti pritvorenih i osudjenih lica u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija protokolima prema preporukama CPT-a i Saveta Evrope, sprečavanje i zaštita od mučenje i zlostavljanje, korigovanje zloupotrebe lečenja i terapije, sprovodila mere za nezavisnu i tačnu zdravstvenu zaštitu za sve pacijente bez izuzetka u skladu sa NPM-om, održavala kontinuiranu i blisku saradnju sa Ombudsmanom i nevladinim organizacijama u Crnoj Gori.

- Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti “Dr Slavoljub Bakalović”, Vršac, Srbija: April 2016. – Januar 2018.

Specijalista psihijatrije

Radila kao odeljenski psihijatar u Centru za forenzičku psihijatriju gde se obavljaju poslovi sudsko psihijatrijskog veštačenja za pacijente koji se nalaze na lečenju u ustanovi i van ustanove po rešenju ili naredbi suda. U okviru ovog odeljenja vrši se sprovodjenje Mera obaveznog psihijatrijskog lečenja u ustanovi zatvorenog tipa i kod duševno obolelih pacijenata po presudi suda.

Odredjivala vrstu lečenja i sprovodjenje odgovarajuće psihofarmakoterapije uz radno rehabilitacionu terapiju. Za svakog pacijenta izradjivala i vodila individualni plan lečenja i kontrolisala sprovodjenje medicinskog tretmana koji se obavlja prema važećim princima i stavovima u savremenoj forenzičkoj psihijatriji, uz uvažavanje važećih zakonskih propisa.

Vršila specijalistički pregled pacijenata po posebnom rasporedu i dinamici, te radila u okviru ambulante i savetovališta odnosno Centra za mentalno zdravlje

Vršila pregled i prijem spoljnih bolesnika kojima je potrebno bolničko lečenje i rasporedjivala ih na odeljenja prema dijagnozi bolesti za vreme rada u dežurstvu ili prijemnoj ambulanti, te u skladu sa tim obradjivala odredjenu medicinsku dokumentaciju u sklopu prijema bolesnika.

Saradjivala u pripremi i obradi sudsko medicinskih ekspertiza hospitalizovannih ambulantnih bolesnika i sprovodjenju Mera bezbednosti obaveznog lečenja na slobodi.

Vršila obradu istorijа bolesti i druge medicinske dokumentacije novoprimljenih bolesnika, vodila i ažurirala odgovarajuću sudsko medicinsku dokumentaciju.

Obavljala funkciju zamenika šefa odeljenja

Učestvovala u edukaciji lekara na specijalizaciji i drugih zdravstvenih radnika

Bila član tima za naučno istraživački rad i klinička istraživanja (studijski koordinator) u okviru bolnice.

- Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti “Dr Slavoljub Bakalović”, Vršac, Srbija: April 2010. – Аpril 2016.

Klinički ljekar opšte prakse

Radila je kao klinički lekar na ženskom odeljenju zatvorenog tipa koje se bavi lečenjem akutnih afektivnih poremećaja i psihoza, kao i pacijentkinja kojima je izrečena sudska Mera bezbednosti obaveznog lečenja i čuvanja u psihijatrijskoj ustanovi, od oktobra 2012. do oktobra 2013.g., kada odlazi na kruženje i pohadjanje veština na Klinici za psihijatriju, KC Srbije, predvidjenih planom i programom specijalističkih studija iz psihijatrije u trajanju od dve godine.

Radila kao klinički lekar od aprila 2010. do oktobra 2012. na mešovitom odeljenju otvorenog tipa koje se bavi lečenjem pacijenata sa akutnim afektivnim poremećajima, shizofrenijom, neurotskim i somatoformnim poremećajima, poremećajima ličnosti i ponašanja, ženskim alkoholizmom.

Obavljala je prijem pacijenata i pregled, pisanje anamneze, praćenje i ažuriranje istorije bolesti, održavanje terapijskih kartona i plana lečenja, planiranje dijagnostičkih procedura i individualnog terapijskog plana po nalogu načelnika odeljenja tokom trajanja bolničkog  lečenja uključujući i psihoterapijski rad i okupacionu terapiju

Koordinisala aktivnosti na odeljenju u okviru individualne i grupne terapije

Radila sa pacijentima u cilju razvijanja novih veština i znanja potrebnih za njihovu uspešnu resocijalizaciju, uz aktivnu saradnju sa radnim terapeutima i socijalnim radnicima.

Dežurala je u prijemnoj ambulanti bolnice više puta mesečno gde je vršila pregled pacijenata koji imaju uput za stacionarno lečenje i uz konsultaciju sa dežurnim lekarom specijalistom psihijatrije odlučivala o prijemu u bolnicu ili ih upućivala na ambulantni tretman.

Bila je član tima koji je zadužen za koordinaciju aktivnosti i saradnje sa Lekarskom komorom Srbije u okviru organizovanja kontinuiranih medicinskih edukacija

- Farmaceutska kompanija HEMOFARM A.D., Vršac, Srbija: Avgust 2007.- April 2010.

Saradnik regulatornog tima

Rad na procedurama i procesima neophodnim za registraciju i obnovu registracije generičkih farmaceutskih proizvoda u Srbiji i zemljama zapadnog Balkana, stranim zemljama uključujući Rusiju, Ukrajinu, Rumuniju, Albaniju, Irak, Liban, Alžir, Poljsku i Madjarsku

Učestovala u pripremanju dokumentacije potrebne za registraciju (CTD, eCTD  i NTA format, NDA u USA) i obnovu registracije generičkih farmaceutskih proizvoda

Pripremanje procesne dokumentacije, proizvodno –tehničke dokumentacije, standarda  i uzoraka gotovih proizvoda, uputstava za upotrebu lekova kao i sažetaka karakteristika leka

Odgovaranje na zahteve regulatornih tela

Pokretanje i vodjenje zahteva za izmene i promene karakteristika farmaceutskih proizvoda

Pripremala izveštaje za medicinske proizvode, registracione statuse, arhiviranje podataka, priprema, sakupljanje i organizovanje podataka za periodične i finalne izveštaje

Redovna komunikacija sa regulatornim timovima, lokalnim predstavnicima i lokalnim regulatornim telima

Prikupljanje dokumentacije za klasifikaciju i notifikaciju suplemenata  i dodataka ishrani

Praćenje regulative i legislative, uz obezbedjivanje regulatornih inputa za sve nivoe životnog ciklusa proizvoda. Poštovanje svih procedura propisanih SOP-om  i pisanje verzija SOP-a za regulisanje regulatorne legislative kompanije i saradnja sa  odsekom kontrole kvaliteta.

- Preduzeće Normareclamare, Beograd, Srbija: Januar 2007. – Maj 2007.

Marketing konsultant za farmaceutske proizvode i kompanije

Upravljanje i marketing u procesu  javne prezentacije i reklamiranja  hiperbaričnih komora i različitih vrsta terapijske upotrebe istih za potrebe proizvodjača

Rad u “call centru” – pružanje pomoći i saveta ljudima sa zdravstvenim tegobama i problemima

Trening novozaposlenih

- Vojnomedicinska akademija Beograd, Srbija: Decembar 2004. – Maj 2007.

Klinički ljekar (volonter)

Prijem i pregled pacijenata, sprovodjenje i praćene toka dijagnostičkih modaliteta i tretmana indikovanih od strane lekara specijaliste

Pregled pacijenata, pisanje anamneze i planiranje procedura ispitivanja, ažuriranje istorije bolesti

Davanje opštih saveta i režima ishrane, načina života, upoznavanje pacijenata sa terapijom pre otpusta, upućivanje pacijenata specijalistima radi eventualnog nastavka dijagnostičkih procesa i lečenja, organizovanje podrške od strane medicinskih profesionalca, ažuriranje zdravstevnih kartona, izrada izveštaja

Iskusna u načinima primene imunosupresivne i biološke terapije za tretman pacijenata sa zapaljenskim bolestima digestivnog trakta i primeni enteralne i parenteralne ishrane   

OBRAZOVANJE:

Oktobar 2016.g. – danas

Subspecijalizacija iz sudske psihijatrije

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Oktobra 2018. položila usmeni deo ispita

U toku priprema odbrane završnog subspecijalističkog rada

 

Odbranila je rad i dobila zvanje užeg specijaliste - sudskog vještaka (specijalista sudske psihijatrije).

29. Decembar 2011. – 28. April 2016.g

Specijalizacija iz psihijatrije

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Oktobar 2010. – danas

Savetnik Transakcione analize

Škola za transakcione psihoterapeute

Institut Psihopolis

Matice Srpske 14/1, Novi Sad

Decembar 2005.

Položila državni ispit

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

07.12.2004. – 06.12.2005.

Period stažiranja (Kompletiranje znanja i veština propisanih programom Republike Srbije neophodnih za polaganje državnog ispita za doktore medicine.)

Vojnomedicinska akademija, Beograd

Oktobar 1997. – Oktobar 2004.

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Akademske studije u trajanju od 6 godina, 12 semestara ili 5500 aktivnih predavanja u cilju sticanja zvanja doktora medicine. Proces uključuje predavanja, vežbe, kliničku praksu, seminare i sticanje kliničkog iskustva. Nastava je držana  po programu odobrenom od strane Univerziteta u Beogradu i Akademskog saveta Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Septembar 1993. – Maj 1997.

Gimnazija “Slobodan Penezić – Krcun”,Vrnjačka Banja

KURSEVI I VEŠTINE:

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Publisher)

Završila kurs slepog kucanja i aktivno ga koristi u svakodnevnom radu

Poseduje vozačku dozvolu “B” kategorije

STRANI JEZICI:

engleski  jezik – napredni nivo,

nemački i francuski jezik – osnovni nivo

ORGANIZACIJE I ČLANSTVA:

Član Lekarske komore Srbije i Crne Gore

Član Srpskog lekarskog društva i Društva mladih psihijatara Srbije

Član Udruženja psihoterapeuta Srbije i Evropskog udruženja psihoterapeuta

Član NUPENS-a (Nacionalno Udruženje za Parenteralnu i Enteralnu Ishranu Srbije)

Član ACRP-a – Association of Clinical Research Professionals

LIČNE OSOBINE:

Odgovorna osoba, snažno motivisana i uvek spremna za učenje i dalja usavršavanja

Poseduje odlične organizacione sposobnosti i veštine, brzo i sigurno donosi odluke

Sposobna da radi u stresnom okruženju

Ima izvanredne socijalne veštine i izuzetnu sposobnost komunikacije

Sposobna za timski i za individualni rad

INTERESOVANJA:

Borilačke veštine, istorija, film, muzika, fotografija, putovanja

REFERENCE:

Dostupne na zahtev

Ljetno radno vrijeme
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 09:00 - 14:00
 • Ne radimo
Zimsko radno vrijeme
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 09:00 - 14:00
 • Ne radimo
Naša lokacija

Goce Delčeva 18 A, 81000 Podgorica