Ortopedski hirurg

Prim. dr sci. Ratko Dragiše Radović

Poliklinika Novi Cenex Medical - Podgorica  •  Goce Delčeva 18 A, 81000 Podgorica
Klinika Cenex Medical logo

LIČNI PODACI:

Datum rođenja: 22. 09.1940. godine

Mjesto rođenja: Donja Bijela, Šavnik, Crna Gora.

EDUKACIJA:

Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Nikšiću.

Medicinski fakultet studirao na beogradskom Univerzitetu;

Specijalizirao ortopediju, završio 1976.godine u Beogradu.

Poslijediplomske studije završio1979.

Magistrirao 1981.god. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Doktorirao 1985. godine u Beogradu i iste godine promovisan za doktora medicinskih nauka.

USAVRŠAVANJE U INOSTRANSTVU:

Usavršavao mikrohirurške procedure posebno mikrohirurgiju šake u Ljubljani od 1978. – 1981. g.

Završni ispit položio 1981. godine.

NASTAVAK USAVRŠAVANJA:

Bologna – Italija, Instituti Ortopaedici Rizzoli, Clinica Ortopedica Dell/ Universita Di Bologna (ortopedija kičmenog stuba).

Modena, Universita Degli Studi Di Modena, Instituto Di Clinica Ortopedica e Traumatologica Societa Italiana Di Chirurgia Della Mano Modena, maj/juni 1983.g.

Umea – Švedska, 1985.g. VI Europaen Hand Surgery Course.

Louisville – USA, 1985.g. Institute for Microsurgical Studies, Louisville Hand Surgery .

Baltimore – USA, 1985.g.

Syracusa – USA, 1986.g.

Rochester – USA, Mayo Clinic 1986.g.

KRETANJE U STRUCI:

Od 1972.g. Specijaliziro na nastavnim bazama za ortopediju i traumatologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Posle završene specijalizacije od 1976. – 1980.g. radio kao Šef Ortopedsko traumatološke službe u Medicinskom centru u Nikšiću.

Od 1980.g. radio na Ortopedskom odjeljenju Medicinskog Zavoda u Titogradu. U toku 1989/1990 obavljao funkciju Direktora Opšte bolnice u Nikšiću.

Od septembra.1990.g. i dalje radio kao ljekar specijalista ortoped na Ortopedskoj klinici KBC – u Podgorici.

Od 1999.godine do odlaska u penziju 2008.god. bio je Direktor Centra za nauku Kliničkog centra Crne Gore i predsjednik Medicinskog odbora kliničkog centra CG.

VD načelnik Odeljenja za rekonstruktivnu i mikrohirurgiju Klinike za ortopediju i traumatologiju KCCG.

Bavi se cjelokupnom problematikom u ortopetskoj hirurgiji i traumatologiji.

Kompletirao mikrohirurške studije na Institute for Microsurgical, Louisville,USA.

Uveo je primjenu mikrohirurških procedura u ortopedskoj hirurgiji i traumatologiji, u Crnoj Gori, na svim strukturama lokomotornog aparata, posebno na šaci.

Uradio preko 4800 operacija.

Zvanje primarijus stekao 1985.g.

NAUČNA ZVANJA:

Posjeduje sva naučna zvanja Medicinskog instituta Univerziteta Crne Gore

Naučni savjetnik od 1996. godine

Član je Medicinskog odbora CANU od 1991. godine.

Član je Odbora Srpske akademije nauka (SANU) za traumatologiju u vanrednim uslovima, (kao Odbor odjeljenja medicinskih nauka).

Bio je član Međuakademijskog odbora Jugoslovenskih akademija nauke i umjetnosti za oblast traumatologija u izuzetnim uvjetima sa sjedištem u Slovenačkoj akademiji znanosti i umjetnosti – Ljubljana od 1987.g. do secesije republičkih akademija iz Medjuakademijskog odbora Jugoslavije, sada

NASTAVNO – PEDAGOŠKI RAD:

Profesor na Odsjeku za fizičku kulturu Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Nikšiću, od 1991.g. za predmete:

– Anatomija čovjeka,

– Fiziologija čovjeka sa fiziologijom sporta.

Nastavno zvanje Docenta za predmet Hirurgija na Medicinskom fakultetu u Podgorici dobio 12.02.2000.god.

Nije ga prihvatio zbog neodgovarajuće procedure izbora.

Bio član Matične komisije za otvaranje Medicinskog fakulteta,Univerziteta Crne Gore.

Bio član Matične komisije za otvaranje fakulteta za Fizičku kulturu u Nikšiću.

Mentor koordinator za oblast ortopedske hirurgije i traumatologije za obavljanje specijalizacija.

Bio član komisije za ocjenu i odbranu doktorata i magisterijuma na Medicinskom fakultetu Univerzziteta u Beogradu iz oblasti medicinskih nauka.

Član komisije za ocjenu iodbranu doktorata na Univerzitetu Crne Gore.

Predsjednik je Etičkog komiteta Kliničkog centra Crne Gore.

ČLANSTVO U INTERNACIONALNIM STRUČNIM ASOCIJACIJAMA:

Član je Svjetskog udruženja mikrohirurga od 1987. godine (International Microsurgical Society)

Član sjetskog udruženja za Rekonstruktivnu mikrohirurgiju, 2008. godine (World Society for Reconstructive Microsurgery)

Član je svjetskog udruženja ortopeda i traumatologa (SICOT) od 1990. godine (Societe internationale de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie)

Član je Internacionalnog Koledža hirurga od 1991. godine (International College of Surgeons)

Dobitnik Internacionalnog pasoša hirurga od jula 1999. godine (International Surgical Passport)

Član je Svjetskog udruženja Hipokratove olimpijske fondacije i istorije medicine od 1996. godine

Član je Svjetske medicinske asocijacije u sportu FIMS, od 1978. godine (Internationale de Medecine Sportive).

NAUČNO - ISTRAŽIVAČKI RAD:

Značajan dio svog angažovanja posvetio je naučnoistraživačkom radu.

Magistarski rad: “Funkcionalne posledice preloma radiusa u zoni tipičnog mjesta”

Doktorska disertacija “Degenerativne promjene u slabinskom dijelu kičnmenog stuba” (komparativna studija pacijenata i kadaveričnog materijala).

Pored magistarskog rada, doktorske disertacije i navedenog projekta objevio je 62 publikacije koje su predstavljene u domaćim i stranim časopisima i knjigama abstrakata. Koautor udžbenika “Savremena klinička hirurgija”, izdanje CAN-u, 2003. godine

KONGRESI U INOSTRANSTVU:

22. svjetska Kongresa u inostranstvu od toga 18. sa aktivnim učešćem.

PREDAVANJA PO POZIVU:

Po pozivu Ortopedskog udruženja za spondiloze, Ortopedsko-traumatološkog društva Poljske bio guest speacker na Simpozijumu za spondilologiju, Gorzgov Wlkp. Februar 1991. godine

DRUGE EDUKACIJE U STRUCI:

Edukaciju za zbrinjavanje povređenih u akcidentima završio 1979.g. po Internacionalnom programu u Beogradu.

USAVRŠAVANJE U OBLASTI SPORTSKE MEDICINE:

Sportski ljekar 1976.g. u Ljubljani.

FIMS i USMJ 1977.g. u Beogradu.

Internacionalni program FIMS-a završio iste godine u Beogradu.

Napredni seminar sportske medicine za poslijediplomsko usavršavanje – Skoplje 1981. godine

Polijediplomske studije sportske medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1988.g.

Aktivno se bavi sportskom medicinom; bio predsjednik medicinske komisije sportista Podgorice.

OSTALE PROFESIONALNE AKTIVNOSTI U STRUCI I NAUCI:

Predsjednik je Saveza lekarskih društava Jugoslavije od 1996. do18.05.2004. godine

Sada počasni predsjednik ljekara Srbije i Crne Gore.

Član Jugoslovenskog udruženja ortopeda i trumatologa,

Društva ljekara Crne Gore , i više internacionalnih asicijacija.

Predsjednik je Medicinskog odbora kliničkog centra Crne Gore.

Sada Predsjednik je komisije za dodjelu zvanja Primarijus za doktore medicine, doktore stomatologije i diplomirane farmaceute.

BIO JE ČLAN REDAKCIJA ČASOPISA:

“Medicinski zapisi” – Društva ljekara Crne Gore

Internacionalnalnog časopisa za istoriju medicine “ASKLEPIOS” od 1996. godine

Časopisa “Univerzitetska misao”, Univerziteta Crne Gore.

Bio je Član Uređivačkog savjeta »Medicinski zapisi« DLCG.

Bio je Član Naučnog vijeća Medicinskog instituta Univerziteta,

Predsjednik je Savjeta medicinskog instituta, do njegovog inkorporiranja u Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore,

bio je član Nastavno-naučnog vijeća Univerziteta Crne Gore i član Komisije za međunarodnu univerzitetsku saradnju.

Bio je član Komisije za medicinske nauke Samoupravne interesne zajednice za naučne djelatnosti CG, od 1989.g.

Bio Predsjednik je Komisije za naučnoistraživačke projekte za oblast Medicinskih nauka – Ministarstva za prosvetu i nauku CG, Sektor za nauku i univerzitet.

Bio član je Savjeta za Nauku i tehnološki razvoj – Ministarstva za prosvetu i nauku CG, Sektor za nauku i univerzitet.

STRANI JEZICI:

Posjeduje aktivno znanje ruskog jezika.

Služi se engleskim i francuskim jezikom.

NAPOMENA:

Priloge za navedene biografske podatke možete dobiti na zahtjev od autora na e-mail: [email protected]

Ljetno radno vrijeme
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 09:00 - 14:00
 • Ne radimo
Zimsko radno vrijeme
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 09:00 - 14:00
 • Ne radimo
Naša lokacija

Goce Delčeva 18 A, 81000 Podgorica